Občina Lendava

Kanalizacija Lendava


Vključuje naselja oziroma dele naselij Pince, Pince Marof, Benica, Mostje, Banuta, Genterovci, Kamovci in Radmožanci.

Sistem je zasnovan kot ločen sistem, kjer se bodo posebej odvajale fekalne vode po vodotesni kanalizaciji. Na glavnih in tudi stranskih kanalih, ki so priključeni na glavne kanale, je sistem odtoka vode gravitacijski, predvidena pa so tudi črpališča za dvig nivoja fekalne vode in delno tudi tlačne vode za prečrpavanje fekalne vode v jaške, kjer gravitacijsko teče naprej. Predvidena je izgradnja primarnih in sekundarnih vodov skupne dolžine 25.586 m, od tega gravitacijski vodi v dolžini 15.130 m in tlačni vodi v dolžini 10.456 m. Projekt predvideva priključitev kanalizacije na obstoječo čistilno napravo Lendava, s čimer bo omogočeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za 1.406 prebivalcev.

Vrednost projekta znaša 3.956.502 €.

Kanalizacijo Lendava bo upravljalo podjetje Eko-park d. o. o. Lendava.

Kanalizacija Lendava bo predvidoma končana v začetku leta 2011.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov