Občina Dobrovnik

Kanalizacija Dobrovnik


Vključuje naselja Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci.

Načrtovana kanalizacija bo zgrajena v ločenem kanalizacijskem sistemu, samo za komunalne odpadne vode, brez meteornih in drenažnih vod. Vsa kanalizacija bo vodotesna. Predvidena zasnova kanalizacijskega omrežja je gravitacijska, s potrebnimi črpališči v posameznih naseljih za dvig nivelete in za prečrpavanje fekalne vode med naselji, delno je predviden tudi tlačni vod. Predvidena skupna dolžina primarnih vodov je 7.387 m, od tega gravitacijski v dolžini 3.532 m in tlačni v dolžini 3.854 m. Projekt predvideva priključitev kanalizacije na obstoječo čistilno napravo Dobrovnik, ki je bila zgrajena leta 2005, uporabno dovoljenje pa ima od leta 2008, za kapaciteto 2000 PE. Blato se bo odvažalo na deponijo ali sežig, odvisno od rezultatov analiz. Odvoz in deponiranje ali sežig bo opravljal za to pooblaščeni izvajalec. Z izgradnjo kanalizacije bo omogočeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za 724 prebivalcev.

Vrednost projekta 1.365.876 €.

Upravljanje in vzdrževanje kanalizacije Dobrovnik bo po končani izgradnji od režijskega obrata prevzelo javno komunalno podjetje, ki bo imelo ustrezne kadre in sredstva.

Kanalizacija Dobrovnik bo predvidoma končana v začetku leta 2011.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov